Untitled Document


 
โรงเรียนเสาวภา

โรงเรียนเสาวภา

ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ
ณ เกาะสีชัง ทรงพระราชดำริจะสร้างโรงเรียน
ให้ เด็กชาวเกาะสีชังได้เรียนหนังสือ จะได้มีวิชาความรู้สำหรับทำมาหาเลี้ยงชีพ พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาค

 
       ทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานนามโรงเรียนให้เรียกโดยพระนามาภิไธยของ
พระวรราชเทวีว่า“โรงเรียนเสาวภา” นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเกาะสีชังโรงเรียนเสาวภา รับสอนเด็กทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง ๗-๑๔ ขวบ เรียนวิชา
ชั้นต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหาเลี้ยงชีพต่อไป มี ๘ วิชา ได้แก่ อ่านหนังสือไทย เขียนหนังสือไทย วิชาคิดเลข คฤหัสถ์วินัยความรู้ในสิ่งของสามัญ
การหัตถกรรม การเพาะปลูก และการขับร้องหากเด็กคนใดเรียนดี ก็จะได้รับพระราชทานรางวัลตามสมควร และหากเด็กคนใดเรียนดี มีความอุตสาหะต้องการ
เรียนต่อกรุงเทพฯ ก็จะทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมได้ตามสมควรการเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่สมุดและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
นักเรียนจะต้องจัดหามาเอง ส่วนค่าจ้างครู และการดูแลโรงเรียน พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวีพระราชทานทรัพย์ให้เป็นรายเดือนโรงเรียนเสาวภา
เปิดสอนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๓๔ ในวันเปิดโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรังชักเชือกผ้าหน้าจั่วอาคารเรียน ซึ่งเขียนชื่อโรงเรียนไว้
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๙                                                                                                       น่า ๖๘


การเปิดโรงเรียนที่เกาะสีชัง
เราทั้งหลายย่อมเห็นเปนธรรมดาอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสถิตย์อยู่ในที่ใด
ย่อมมีความทะนุบำรุงที่นั้นตามสมควรแก่กาลสมัย ที่จะเปนไปได้โดย


ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๙                                                                                                       น่า ๖๙

  ลำดับ แต่เปนการน่าปลื้มใจในการที่มิช้านาน ได้เห็นผลการที่บำรุงแล้วเจริญดีขึ้นยิ่งนักแลเห็นการที่จะเกิดขึ้นสู่ความรุ่งเรืองอยู่เสมอเหมือนเกาะสีชังนั้น
บรรดาท่านทั้งหลายซึ่งได้ไปเห็นการแม้แต่ไม่คิดถึงปีก่อนโน้นก็ดีดูแต่ปีกลายนี้เท่านั้น ย่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงแปลกตาซี่งเปนผลได้รับจากความทะนุบำรุงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญยิ่งขึ้นเปนอันมากกล่าวมาเพียงนี้ บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่าข้าพเจ้าจะยกการก่อสร้างขึ้นสรรเสริญฤาใช่แต่เช่นนั้นความ
ประสงค์ในที่นี้จะกล่าวถึงการส่วนหนึ่ง คือความประพฤติหาเลี้ยงชีวิตรของราษฎรชาวเกาะนั้น ท่านย่อมทราบอยู่ว่าการหาเลี้ยงชีพของเขาที่เปนของทำขึ้นแล้ว
แลเปนสินค้าไปที่อื่นไม่ใคร่มีอะไร นอกจากทำไรทับทิมน้อยหน่าเท่านั้น การที่จะหามาบริคำฤาซื้อขายกัน ในระหว่างชาวบ้านด้วยกันในเกาะนั้น ก็มีแต่หาหอย
หาปลาเล็กมาขายซื้อกัน รับประทานชั่วมื้อหนึ่งๆ ไม่ถึงเปนประโยชน์ไปภายน่า เว้นแต่การทำไร่ผลไม้สองอย่าง ถึงจะเปนสินค้าไปที่อื่นได้บ้างก็ดี จะถึงเปนผลได้
รับความมั่งมีก็หาไม่ ถูกคราวฝนดีก็ค่อยทำได้มาก ถ้าฝนแล้งแล้วก็ทำไม่ได้ผล ถึงค้าขายไปที่อื่น เปนอันต้องกินทุนเดิม ที่หาได้เปนกำไรมาแต่คราวฝนดีนั้น
นับลงไปรวมใจความก็คือคนชาวเกาะนี้ ถึงแม้ว่าเปนผู้ไม่เกียจคร้านก็ดี หากินเข้าไปชั่วมื้อหนึ่งๆ ก็ยากไร้ฤาจะสรุปเปนปีว่าหาได้เงินเท่าใดก็คงน้อยเต็มที เพราะ
เกาะสีชัง เปนที่กันดารด้วยการหาเลี้ยงชีพ เพราะภูมิเทศเปนที่ฝืดเคืองที่สุดจนน้ำจืดก็ไม่มีบริบูรณ์เปนต้น แลไม่มีผู้เฉลียวฉลาดมาทะนุบำรุงถึงที่นี้ ความอับจน
จึงเข้าครอบงำอยู่แก่ราษฎรนั้น ต่อเมื่อใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั้นจึงได้รับพระราชบริจาคทุกคราว แต่เปนการเสด็จอยู่น้อยวัน ราษฎรจึงได้รับพระราชทานแต่ครั้งหนึ่งคราวเดียวไม่เห็นความเจริญลาภของราษฎรโดยถนัดได้ครั้นมาเมื่อปีกลายนี้เสด็จพระราชดำเนินอยู่เพียงสามเดือนเศษ
ราษฎรได้รับพระราชทานเงินแลผ้าพรรณ์ทั้งของใช้สอยสำหรับตัวแลครัวเรือนทั่วกัน เปนการหนุนทุนของราษฎรยิ่งขึ้นเปนอันมาก ใช่แต่เท่านั้นในระหว่างเสด็จอยู่
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ขึ้น ให้เปนที่เที่ยวเล่นฤาไปมาของคนทั้งหลายให้สะดวกดี ราษฎรชาวเกาะก็ได้เข้าเปนผู้รับจ้างในการโยธานั้นด้วย
ได้รับผลประโยชน์เปนอันมาก ต่างพากันนิยมชมว่าราษฎรได้มั่งมีขึ้นสักหน่อยในคราวนั้นโดยมากครั้นมาปีนี้ความเจริญของการก่อสร้าง ก็เติมขึ้นเสมอ
ราษฎรต่างยินดีรับจ้างทำการทั่วกันทั้งชำนาญทำการดีขึ้นด้วย แลได้รับพระราชทานเงินแจกในการต่าง ๆ เนื่องๆ ดูต่างคนสมบูรณ์ขึ้นเห็นประจักษ์ตา มีเครื่องนุ่งห่มประดับประดากายเปนที่สะอาดขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แลปลูกสร้างบ้านเรือนใหญ่โตขึ้นด้วยกิตติศัพท์ผลประโยชน์ ที่หาใด้ในเวลาเสด็จ
พระราชดำเนินอยู่นี้ มาอยู่ค้าขายทั้งรับจ้างทำการเพิ่มจำนวนราษฎรชาวเกาะขึ้นอีกมาก

 

1   2   3   4   5  6  7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Untitled Document
View My Stats